ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αθανασία Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Γιαβρίμης, Ευθύμιος Βαλκάνος, Κωνσταντίνος Κατσαφούρος

Περίληψη


Η επίτευξη ενός σχολείου που θα απαντά στα προτάγματα της μετανεωτερικής εποχής προϋποθέτει ένα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό δυναμικό. Παράλληλα, ο διευθυντής του σχολείου ως προϊστάμενος μιας σχολικής μονάδας καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου. Η απόκτηση δεξιοτήτων (όπως ηγετικών, διοικητικών κ.α.) προϋποθέτει την ύπαρξη επιμορφωτικών προγραμμάτων που να απευθύνονται σε Στελέχη της Εκπαίδευσης και να λαμβάνουν υπόψη τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αρχική διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 40 διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Πιερίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι διευθυντές/ντριες στην συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρούν αναγκαία την επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Οι θεματικές κατευθύνσεις που προτιμούν είναι η εισαγωγή εκπαιδευτικών αλλαγών-καινοτομιών, η ηγεσία στη σχολική μονάδα και η διαχείριση συγκρούσεων. Προτείνουν την παροχή επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους ωραρίου με τη μορφή των ταχύρρυθμων σεμιναρίων. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ενδεικτικά λόγω του εύρους του δείγματος και η παρούσα έρευνα αποτελεί μια αρχική διερευνητική μελέτη της επιμόρφωσης των Δ/ντών των Σχολικών Μονάδων και το πρώτο στάδιο για την διεξαγωγή εκτενέστερων ερευνών στο συγκεκριμένο πεδίο. Η αναβάθμιση των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης είναι βασικός παράγοντας παροχής ποιοτικότερων εκπαιδευτικών διαδικασιών και εισαγωγής μεταρρυθμίσεων και αναγκαίων εκπαιδευτικών πολιτικών.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr