Μέλη παλαιάς-νέας μεσαίας τάξης και ορατή-αόρατη παιδαγωγική

Απόστολος Δαρόπουλος, Κώστας Λάμνιας

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη διερευνά τις διαφοροποιήσεις στις στάσεις μελών της παλαιάς και νέας μεσαίας τάξης. Η παλαιά μεσαία τάξη αποτελείται από άτομα που έχουν άμεση σχέση με την οικονομία (παραγωγή, διανομή και κυκλοφορία του κεφαλαίου) και η νέα μεσαία τάξη από άτομα που έχουν άμεση σχέση με το συμβολικό έλεγχο. Η ανάλυση και ερμηνεία του ερευνητικού υλικού που συλλέχτηκε με ημιδομημένες συνεντεύξεις από τους συμμετέχοντες, αναδεικνύει πέντε βασικές θεματικές ενότητες: σκοπός  της εκπαίδευσης, προγράμματα σπουδών, σχολική γνώση, αξιολόγηση, συμμετοχή των γονέων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι γονείς που προέρχονται από την παλαιά μεσαία τάξη προσανατολίζονται προς τις αρχές της ορατής παιδαγωγικής και κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους με ισχυρές ταξινομήσεις-περιχαράξεις, ενώ γονείς που προέρχονται από τη νέα μεσαία τάξη προσανατολίζονται προς τις αρχές της αόρατης-παιδοκεντρικής παιδαγωγικής και κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους με χαλαρότερες ταξινομήσεις-περιχαράξεις.

 

Λέξεις κλειδιά: παλαιά και νέα μεσαία τάξη, συμβολικός έλεγχος, ταξινόμηση, περιχάραξη,  ορατή-αόρατη παιδαγωγική.

 


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr