Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας

Διαμάντω Φιλιππάτου, Oυρανία Μαρία Βεντίστα

Περίληψη


Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών γενικά για τη διδασκαλία και την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τυπική τάξη. Στην έρευνα συμμετείχαν 160 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων από περιοχές του νομού Πέλλας και Μαγνησίας. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς με 5-βαθμη κλίμακα τύπου likert. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι: (α) φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικά για τη διδασκαλία και τις δηλώσεις τους για την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πράξη, η οποία δεν φαίνεται να εφαρμόζεται ιδιαίτερα, (β) το φύλο, η σχολική βαθμίδα (Γυμνάσιο ή Λύκειο) και η ειδικότητα των εκπαιδευτικών διαφοροποιούν τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πράξη.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr