Η νευρωνική διάσταση της μεταφοράς.

Ιωάννης Γαλαντόμος

Περίληψη


Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση των θεω­ρητικών παραμέτρων της νευρωνικής διάστασης της μεταφοράς, όπως αυτή αναπτύσσεται στο πλαίσιο της γνωστικής γλωσσολογίας. Η γνωστική προσέγγιση, σε αντίθεση με τον περιθωριακό ρόλο που απέδιδαν πολλές σχολές γλωσσικής σκέψης στη μεταφορά, έφερε στην επιφάνεια τον αναπόφευκτο και αυθόρμητο χαρακτήρα της και τη συνέδεσε με το ανθρώπινο αντιληπτικό σύστημα, του οποίου απο­τελεί αναπόσπαστο τμήμα. Η νευρωνική θεωρία, η οποία αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στη γνωστική θεωρία της μεταφοράς, στοχεύ­ει στην εξέταση και ανάλυση των εγκεφαλικών λειτουργιών που λαμ­βάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του μεταφορικού τρόπου έκφρασης. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζεται ότι η μεταφορά συνιστά ένα κατεξοχήν νευρωνικό φαινόμενο εφόσον η ύπαρξή της ερμηνεύεται επί τη βάσει νευρωνικών αντιστοιχίσεων ανάμεσα στο αισθητηριοκινητικό σύστημα και σε ανώτερες περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr