Έκφραση, αντίληψη και κατανόηση συναισθημάτων στον αυτισμό: Ψυχολογικά και νευροβιολογικά ευρήματα.

Πλούσια Μισαηλίδη, Δέσποινα Παπούδη

Περίληψη


Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να κάνει μια επισκόπηση ερευνών που μελέτησαν τη συναισθηματική ανάπτυξη στον αυτισμό. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Αρχικά, παρουσιάζονται έρευνες που έδειξαν ότι τα αυτιστικά παιδιά δυσκολεύονται να εκ- φράσουν τα συναισθήματά τους και να αντιληφθούν τα συναισθήμα­τα που εκφράζουν στο πρόσωπό τους οι άλλοι. Κατόπιν, συζητού- νται μελέτες που έδειξαν ότι τα αυτιστικά παιδιά δυσκολεύονται, σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα, στην έκφραση και στην κατα­νόηση «σύνθετων» συναισθημάτων (όπως η ντροπή, η ενοχή, η αμη­χανία κ.ά.). Τέλος, παρουσιάζονται τα ευρήματα ερευνών που συν­δέουν τη συναισθηματική διαταραχή στον αυτισμό με δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες του αμυγδαλοειδούς πυρήνα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr