Νοηματικοί προσανατολισμοί των μαθητών.

Κατερίνα Δώσσα, Κώστας Λάμνιας

Περίληψη


Σε αυτό το άρθρο αναλύεται η έννοια των νοηματικών προσανα­τολισμών, ως δομικό στοιχείο του κώδικα. Ειδικότερα, αναλύεται η σημασία της αρχικής πλαισίωσης των εμπειριών των μαθητών στο οικογενειακό πλαίσιο καθώς και ο ρόλος των διακριτών τύπων οικο­γενειακής οργάνωσης, σύμφωνα με τη θεωρία του Bernstein, για τη δημιουργία επεξεργασμένων ή περιορισμένων νοηματικών προσα­νατολισμών. Από την ανάλυση αυτή αναδεικνύεται ότι στη θεωρία των κωδίκων υπάρχει μια μετατόπιση της ευρύτερης προβληματικής από γλωσσολογικούς δείκτες στη σημαντική που τους διέπει. Επί­σης, αναδεικνύεται ότι η πρωτογενής κατανομή των επεξεργασμέ­νων ή περιορισμένων νοηματικών προσανατολισμών απορρέει από την κοινωνική διαίρεση της εργασίας και μεταβιβάζεται στην οικογέ­νεια, η οποία, σε κάθε περίπτωση, συνιστά τον «τόπο» της δημιουρ­γίας των διαφοροποιημένων νοηματικών προσανατολισμών.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr