Το σύνδρομο των μη γλωσσικών μαθησιακών δυσκολιών.

A. Β. Καραπέτσας, Δ. Α. Χατζηευφραιμίδου

Περίληψη


Το παρόν άρθρο έχει ως σκοπό να παρουσιάσει το σύνδρομο των μη γλωσσικών μαθησιακών δυσκολιών. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες τα άτομα στα οποία έχει διαγνωστεί το προαναφερθέν σύν­δρομο, εμφανίζουν δυσκολίες οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τις οπτι- κο-χωρικές δεξιότητες τους. Το άρθρο αυτό αποτελεί μία προσπά­θεια εννοιολογικού προσδιορισμού του συνδρόμου, όταν αυτό πα­ρουσιάζεται σε παιδιά. Επιπλέον, παρατίθενται τα συμπτώματα του συνδρόμου, σε σχέση με τις σχολικές, κοινωνικές και συναισθηματι­κές δεξιότητες του παιδιού. Αν και τα αίτια του δεν είναι ακόμη ξε­κάθαρα, τα συμπτώματα που παρουσιάζει συνδέονται άμεσα με ελ­λείμματα του δεξιού ημισφαιρίου τα οποία οδηγούν σε δυσκολίες στα μαθηματικά και στις κοινωνικές δεξιότητες και ποικίλες συναι­σθηματικές διαταραχές. Επίσης στο σύνδρομο των μη γλωσσικών μαθησιακών δυσκολιών εντοπίζονται ομοιότητες ως προς την κλινι­κή του εικόνα με γνωστά σύνδρομα, όπως το σύνδρομο Asperger's, το αναπτυξιακό σύνδρομο του Gerstmann κ.ά.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr