Βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Εφαρμογή και αξιολόγηση ενός προγράμματος στρατηγικών ανάγνωσης.

Φαίη Αντωνίου, Elmar Souvignier, Andreas Gold

Περίληψη


Η αναγνωστική κατανόηση σχετίζεται με διαφορετικού τύπου με­ταβλητές όπως η ταχύτητα αποκωδικοποίησης, η λεξιλογική γνώση καί η αναγνωστική αυτο-αποτελεσματικότητα. Παρόλα αυτά, πρό­σφατα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας επισημαίνουν ότί η κατάκτηση καί η χρήση στρατηγικών ανάγνωσης καί αυτορρύθμισης ενισχύουν την αναγνωστική ικανότητα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για τη μελέτη αυτή, ένα πρόγραμμα παρέμβασης 29 ωρίαίων μαθημάτων, το οποίο σχεδίάστηκε βάσει των παραπάνω ευρημάτων, εφαρμόστηκε σε 147 - από το δείγμα 268 παιδιών - μα­θητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η αναγνωστική κατανόηση, η γνώση αναγνωστίκών στρατηγίκών καί η αναγνωστική αυτο-αποτελεσματικότητα όλων των μαθητών εξετάστηκαν πριν και μετά από την εφαρμογή του προγράμματος. Η δίαφορά στην επίδοση των μα­θητών της πειραματικής ομάδας μεταξύ των αξίολογήσεων ήταν στατιστικώς ψηλότερη σε σύγκριση με την επίδοση της ομάδας ελέγχου μετά από το πρόγραμμα, ενώ η ανάλυση των διαφορικών επιδόσεων δείχνει ότι οι μαθητές με διαφορετικές βασικές μαθησιακές δεξιότητες επωφελούνταί εξίσου από το πρόγραμμα στρατηγικών ανάγνωσης.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr