Ο αποτελεσματικός διευθυντής των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.

Βαγγέλης Α. Ανάγνου, Δημήτρης Κ. Βεργίδης

Περίληψη


Από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία διαπιστώνεται ότι ο ρόλος που διαδραματίζει ο διευθυντής στη βελτίωση του σχολείου του είναι καθοριστικός. Ποικίλες είναι οί τυπολογίες για τα χαρακτη­ριστικά του αποτελεσματικού διευθυντή. Το άρθρο αυτό αφορά τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διευθυντή στα Σχολεία Δεύτε­ρης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), σύμφωνα με τίς απόψεις των δίευθυντών/τρίών τους. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διευθυντή στα ΣΔΕ, σύμφωνα με το δείγμα, δεν εί­ναι αντίστοιχα με του διευθυντή του τυπικού σχολείου της δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, δεν είναι η εμπειρία και οι διοικη­τικές γνώσεις και ικανότητες που θεωρούνται ως πρωταρχικής ση­μασίας, αλλά ο ενστερνισμός των αρχών καί της φιλοσοφίας των ΣΔΕ, οι κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες και τα ηγετικά χαρακτηριστικά.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr