Οι αντιλήψεις των μόνων μητέρων μεταναστριών της Θεσσαλονίκης για εκπαίδευση των παιδιών τους.

Αθηνά Π. Κοφτερού, Δημήτρης Θ. Ζάχος

Περίληψη


Η παρούσα εργασία έθεσε ως στόχο τη δίερεύνηση της σχέσης των μελών μίας «είδίκής» πληθυσμίακής κατηγορίας  των μόνων μη­τέρων μεταναστριών του πολεοδομίκού συγκροτήματος της Θεσσα­λονίκης- με την εκπαίδευση των παίδίών τους, ένα ζήτημα για το οποίο ελάχιστα πράγματα ειδικά στην Ελλάδα είναι γνωστά. Η Με­λέτη Περίπτωσης (Case Study) αποτέλεσε την ερευνητική στρατηγι­κή που επίλέχτηκε, ενώ η ανοίχτή συνέντευξη αποτέλεσε τη βασική ερευνητική τεχνίκή. Η ανάλυση των συνεντεύξεων των δώδεκα μό­νων μητέρων μεταναστρίών παίδίών που φοίτούσαν σε ελληνίκά δη­μοσία σχολεία της Θεσσαλονίκης φανέρωσε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που οι γυναίκες αυτές αντίμετωπίζουν στην προσπάθείά τους να συμβάλουν στην ομαλή εκπαιδευτική ενσωμάτωση καί στην καλή σχολική πορεία των παίδίών τους.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr