Από το «εγώ» στο «εμείς» με οδηγό τη Λυσιστράτη. Δραματική τέχνη, επικοινωνία και εκπαιδευτική διαδικασία.

Σήλια Νικολαΐδου

Περίληψη


Το παρόν άρθρο αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η δραματική τέ­χνη επιδρά καταλυτικά στη δημιουργική μεταμόρφωση του ατομικού εαυτού σε συλλογικότητα δράσης. Εξετάζει παράλληλα τις εκπαι­δευτικές διαδικασίες και πρακτικές που αποδυναμώνουν τις δη­μιουργικές δυνατότητες των μαθητών, περιορίζοντάς τους σε μία ατομικότητα. Εστιάζει ιδιαίτερα στη γνωστική και κοινωνικοσυναι- σθηματική λειτουργία της εκπαίδευσης, που μέσω της δραματικής τέχνης διασυνδέει άτομα και πολιτισμικά σύνολα. Τονίζει την ανα­γκαιότητα για μία εκπαίδευση βασισμένη στην επικοινωνία, την κοι­νωνική ευαισθητοποίηση την πνευματική καλλιέργεια και την κοινω­νική αρμονία. Προτείνει την ένταξη της δραματικής τέχνης στην παι­δαγωγική διαδικασία, όχι με την αποσμασματικότητα που είναι σή­μερα ενταγμένη, αλλά ως κύριο εργαλείο μάθησης. Ως παράδειγμα για την αποδοχή/επιβεβαίωση ή την απόριψη της υπόθεσης εργασί­ας επιλέχθηκε η επικοινωνιακή δυναμική που προέκυψε από το ανέ- βασμα της θεατρικής παράστασης Λυσιστράτη, στο θέατρο Σπίρερ (Βόλος) το Μάρτη του 2003 στα πλαίσια της διεθνούς αντιπολεμικής δράσης (Lysistrata Project) ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ. Με όπλο το θεατρικό λόγο το «εμείς» που προέκυψε από την συμμετοχή στην παράσταση, ενδυνάμωσε το διάλογο, τις επαφές και τη συνομιλία ανάμεσα στα διαφορετικά άτομα. Το άρθρο ολοκληρώνει με τη δια­πίστωση ότι η αναζήτηση της παιδαγωγικής πράξης και η πορεία του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται αποτελεσματικότε­ρη μέσω της έντασης, της εκφραστικότητας και δημιουργικότητας που προσφέρει η δραματική τέχνη.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr