Μετωπιαίοι λοβοί και εκπαίδευση.

Α. Καραπέτσας, Ε. Λαδόπουλος

Περίληψη


Ο τίτλος αυτού του άρθρου αποσαφηνίζει την πρόθεσή μας: η μελέτη της λειτουργίας των μετωπιαίων συστημάτων καί η συμβολή τους στην ανάπτυξη των κυρίότερων σχολικών δεξιοτήτων (ανάγνω­ση, γραφή, μαθηματικά). Οί μετωπιαίοι λοβοί είναι μέρος του νεοφλοίού καί μόνο στον άνθρωπο εμφανίζουν τόσο μεγάλη ανάπτυξη. Χωρίς την ανάπτυξη των μετωπιαίων λοβών στον ανθρώπινο εγκέφα­λο (είδίκά των γλωσσικών περιοχών), ο ανθρώπινος πολιτισμός πο­τέ δεν θα είχε εξελιχθεί. Αυτοί οργανώνουν όλες τίς ανώτερες δια­νοητικές λειτουργίες καί έχουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ή απο­τυχία κάθε ανθρώπινης πράξης. Οί μετωπιαίοι λοβοί είναι «ο ηγέ­της» όλων των δομών του εγκεφάλου καί δίαθέτουν μοναδίκές συνδέσείς που τους επίτρέπουν να αλληλεπίδρούν με αυτές καί να τίς ρυθμίζουν. Στόχος μας είναί να εξετάσουμε πώς η λεττουργία των μετωπίαίων λοβών μεσολαβεί σε δίάφορες πλευρές της γνωστίκής ανάπτυξης καί ίδίαίτερα στην ανάπτυξη των ίκανοτήτων της ανάγνω­σης, της γραφής καί των μαθηματίκών.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr