Ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας στη μεθοδολογία της μέτρησης της τηλεθέασης.

Ανδρονίκη Κάβουρα

Περίληψη


Ο στόχος του συγκεκριμένου άρθρου είναι η εξέταση του τρόπου της μέτρησης της τηλεθέασης από την εταιρεία AGB. Οί μετρήσεις αυτές συγκεκριμενοποιούν τα μερίδια της τηλεθέασης του τηλεοπτι­κού κοινού καί συμβάλλουν στον καθορισμό των επιλογών των διαφη­μιστικών εταιρειών που εκπροσωπούν τους διαφημιζόμενους γία τον προσδιορισμό καί την επιλογή των προγραμμάτων στα οποία θα δια­φημίσουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες τους με βάση το κοινό που επιδιώ­κουν να προσεγγίσουν. Γίνονται κριτικές επισημάνσεις που σχετίζο­νται με τη χρήση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αυτών. Ο τρό­πος με τον οποίο τα αποτελέσματα από τίς μετρήσεις μπορεί να χρη­σιμοποιηθούν προσδίδουν καί ένα άλλο ρόλο στίς μετρήσεις εκτός από αυτόν της ποσοτίκής καταγραφής των δεδομένων γία τίς τηλεμετρήσείς, που σχετίζεταί με την αξίολόγηση των προγραμμάτων δίνο­ντας έτσί μία ποίοτίκή χροίά στα ποσοτικά στοτχεία των τηλεμετρήσεων. Αυτός είναί όμως ένας ρόλος που αν καί οί μετρήσείς δεν επίδίώκουν να αναλάβουν, παρουσίάζεταί στο προσκήνίο ενώ καταδείκνύεταί καί ο ρόλος των τηλεθεατών καί το ανταλλάξίμο της αξίας που οί ίδίοί αποκτούν καθώς ο δίαθέσίμος χρόνος τους είναί αυτός που απο­τελεί το είδος υπό δίαπραγμάτευση ανάμεσα στίς δίαφημίστίκές εταίρείες, τους τηλεοπτίκούς σταθμούς καί την εταίρεία μέτρησης της τη­λεθέασης. Γία αυτό καί είναί επττακτίκή η μεγαλύτερη ενημέρωση γία τον τρόπο δίεξαγωγής των μετρήσεων της τηλεθέασης.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr