Εργατικά συνδικάτα και θεωρίες των μισθών: Η περίπτωση του J.S. Mill και του Marx.

Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Γιώργος Οίκονομάκης

Περίληψη


Η ένταση της ταξικής πάλης στην Αγγλία της δεκαετίας του 1860 αρχίζει να μετασχηματίζει τα εργατικά συνδικάτα από ενώσεις αλλη­λοβοήθειας σε σημαντικούς διαπραγματευτικούς παράγοντες. Στο εσωτερικό του εργατικού κινήματος αναπτύσσονται δυο διαφορετι­κές πολιτικές στρατηγικές, οί οποίες αντανακλώνται σε θεωρητικό επίπεδο στίς παρεμβάσεις των Marx καί J. S. Mill. Αμφότερες στρέ­φονται ενάντια στο κυρίαρχο αναλυτίκό πλαίσίο της θεωρίας του κονδυλίου των μίσθών, σύμφωνα με το οποίο κάθε εργατίκή δίεκδίκηση αποδείκνύεταί τελικά αντίθετη προς τα συμφέροντα της ιδίας της εργατίκής τάξης, αναγνωρίζοντας σαφή κοίνωνίκό ρόλο στα εργατίκά συνδίκάτα. Ο Mill, τροποποίώντας τίς θέσείς που νωρίτερα εί­χε υποστηρίξεί, επίχείρηματολογεί υπέρ μίας ρεφορμίστίκής συνδίκαλίστίκής στρατηγίκής η οποία σε τελευταία ανάλυση δεν καταλήγεί στην αμφίσβήτηση της καπίταλίστίκής εξουσίας. Ο Marx, αντίθε­τα, έρχεταί σε ρήξη με το πλαίσίο αυτό, τονίζοντας την ασυμφίλίωτη αντίθεση ανάμεσα στα μακροπρόθεσμα ταξίκά συμφέροντα του κεφαλαίου καί της εργασίας.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr