Το αναπτυξιακό πρότυπο της Ελληνικής Γεωργίας. Η περίπτωση του Κάμπου της Πέλλας.

Γ. Μαγούλιος, Γ. Μαντζάρης

Περίληψη


Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η προσέγγιση της ανάπτυξης μιας τυπικής ελληνικής αγροτικής περιοχής, του κάμπου του Ν. Πέλλας. Διερευνώνται το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, οι τάσεις της αναπτυξιακής διαδικασίας του γεωργικού τομέα της Ελλάδας και της ανάπτυξης της υπαίθρου. Με βάση τα ευρήματα πρωτογενούς έρευνας σε δείγμα εκπροσώπων των φορέων της υπό μελέτη περιοχής, διαπιστώνεται ότι τα γενικότερα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας, που είναι το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, η υστέρηση στην ποιότητα των προϊόντων, οι αδυναμίες στα δίκτυα διανομής και διάθεσής τους, ο χαμηλός βαθμός μεταποίησης και συσκευασίας και η αδύνατη σύνδεση του πρωτογενούς με το δευτερογενή τομέα, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, η μη ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η επιμονή στις παραδοσιακές και η καθυστέρηση στις εναλλακτικές καλλιέργειες, το χαμηλό επίπεδο των υποδομών και των συμπληρωματικών προς το γεωργικό τομέα οικονομικών δραστηριοτήτων, χαρακτηρίζουν και την περιοχή του κάμπου της Πέλλας. Από το επίπεδο της γεωργικής και γενικότερης ανάπτυξης της περιοχής, προκύπτει ότι το εφαρμοζόμενο μοντέλο της εντατικής γεωργίας έχει φτάσει στα όρια του. Η υιοθέτηση των χαρακτηριστικών του σύγχρονου και πολύ περισσότερο του μελλοντικού γεωργικού προτύπου της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, είναι επιτακτική ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr