Τα εξειδικευμένα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα. Μία μελέτη περίπτωσης.

Α. Α. Υφαντή, Β. Ζορμπά

Περίληψη


H εργασία αυτή, εστιάζοντας στην περίπτωση του μουσικού σχολείου Αγρινίου, διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής και μουσικής παιδείας, που υπηρετούν στο εν λόγω σχολείο, σχετικά με τη λειτουργία του ως εξειδικευμένου στη μουσική δημοσίου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατ’ αρχάς επιχειρείται μία σύντομη θεωρητική προσέγγιση στις οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική. Ακολούθως παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των μουσικών σχολείων στην Ελλάδα και κατόπιν εξετάζονται τα δεδομένα της εμπειρικής έρευνας που διενεργήθηκε με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου στο μουσικό σχολείο Αγρινίου. Συμπεραίνεται ότι το μουσικό σχολείο δεν θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος ως εξειδικευμένο δημόσιο επαγγελματικό σχολείο ως προς τη μουσική εκπαίδευση που παρέχει, αλλά ως ένα επιλεγμένο δημόσιο σχολείο.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr