Γνώσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων του νομού Μαγνησίας για την αξιοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας.

Χαράλαμπος Σταχτέας, Μαίρη Γείτονα

Περίληψη


Οι σύγχρονες προσεγγίσεις διοίκησης της εκπαίδευσης απέχουν από την παραδοσιακή και γραφειοκρατική διεκπεραίωση καταστάσεων και δίνουν  προτεραιότητα στην αξιοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και αποτύπωση των γνώσεων των διευθυντών σχολικών μονάδων του Νομού Μαγνησίας σχετικά με τη συμβολή της πληροφορικής τεχνολογίας στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Για την πραγματοποίηση της έρευνας διαμορφώθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο απεστάλη το έτος 2005 σε όλους (150) τους διευθυντές  των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού.  Τα ποσοστά ανταπόκρισης προσεγγίζουν το 71%. Από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο των γνώσεων των διευθυντών σχετικά με τη χρησιμότητα της πληροφορικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι ικανοποιητικό, παρά τη μικρή εξοικείωσή τους με τη χρήση αυτής. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, η διευθυντική προϋπηρεσία, η βαθμίδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια) καθώς και η κατεύθυνση ειδικότητας (θεωρητική ή θετική) είναι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με το βαθμό εξοικείωσης και χρήσης της πληροφορικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Πιστεύεται ότι η εκπόνηση ανάλογων μελετών στη χώρα είναι αναγκαία καθόσον συμβάλλει στη διευκόλυνση του διοικητικού και παιδαγωγικού έργου των διευθυντών των σχολικών μονάδων.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr