Εμπειρική μελέτη της αποτελεσματικής διδασκαλίας και του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού.

Ν. Ανδρεαδάκης, Μ. Καδιανάκη

Περίληψη


Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται η αποτελεσματική διδασκαλία και ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός, έννοιες σχεδόν ταυτόσημες λειτουργικά. Αναζητούνται τα χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει ο εκπαιδευτικός και η διδασκαλία που πραγματοποιεί, έτσι ώστε να τροποποιούν τη συμπεριφορά των μαθητών. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 621 εκπαιδευτικοί. Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε με γραπτό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό της αποτελεσματικότητας στην τάξη, την καλή επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητών και ως βασικότερο κριτήριο την εμπλοκή και συμμετοχή όλων στη μαθησιακή διαδικασία.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr