Η ηθική παρενόχληση των δημοσίων υπαλλήλων στον εργασιακό χώρο.

Ευαγγελία Ζιγρικά, Μαρία Πλατσίδου

Περίληψη


Η ηθική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο έχει εκτενώς ερευνηθεί στο
διεθνή χώρο αλλά όχι επαρκώς στη χώρα μας, ιδιαιτέρως δε στο δημόσιο τομέα. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει (α) τη συχνότητα και τις συνθήκες   εμφάνισης   της   ηθικής   παρενόχλησης   στο   χώρο   των   δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των δημογραφικών και εργασιακών παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση του φαινομένου και (β) τους τρόπους με τους οποίους οι   δημόσιοι   υπάλληλοι   αντιμετωπίζουν   την   ηθική   παρενόχληση,   όταν   την υφίστανται στον εργασιακό τους χώρο, καθώς και το πόσο ικανοποιημένοι είναι από τον τρόπο αντίδρασής τους. Ένα δείγμα 160 μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων εξετάσθηκε με το ερωτηματολόγιο “Survey Questionnaire English”. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (53.8%) ανέφεραν ότι  έχουν  υποστεί  ηθική  παρενόχληση  εντός  του  εργασιακού  τους  χώρου  με σχετικά μεγάλη συχνότητα. Κανένας από τους δημογραφικούς παράγοντες των "θυμάτων" (φύλο, ηλικία, μόρφωση, οικογενειακή κατάσταση, εργασιακή εμπειρία, εργασιακή  θέση)  δε  φάνηκε  να  επιδρά  σημαντικά  στην  εμφάνιση  της παρενόχλησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων αντέδρασε με
ποικίλους τρόπους στην εμφάνιση του φαινομένου. Οι περισσότεροι ανέφεραν ότι ήταν σε μέτριο βαθμό ικανοποιημένοι από την αντίδρασή τους και ότι βίωσαν συναισθηματικές διαταραχές σε μέτρια προς χαμηλή ένταση, ως αποτέλεσμα της παρενόχλησης.


Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr