Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και επίδοση στην κατανόηση κειμένου των δεκαπεντάχρονων μαθητών/τριών στην Ελλάδα.

Καρολίνα Ρετάλη, Βασιλεία Χατζηνικήτα

Περίληψη


Το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των μαθητών και των σχολείων, καθώς
και η συσχέτισή του με την επίδοση των μαθητών, έχει μελετηθεί συστηματικά
διεθνώς. Στην Ελλάδα, εντούτοις, έχει διεξαχθεί ένας σχετικά περιορισμένος
αριθμός συναφών εμπειρικών ερευνών και υπάρχει έλλειψη πρόσφατων ερευνών
με πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να
διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου μαθητών και σχολείων της Ελλάδας και της επίδοσης στην κατανόηση κειμένου, με δείγμα που επιτρέπει τη γενίκευση σε επίπεδο μαθητικού πληθυσμού της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δευτερογενείς αναλύσεις των δεδομένων που
συλλέχτηκαν από το αντιπροσωπευτικό δείγμα των 4.969 δεκαπεντάχρονων
μαθητών/τριών από 184 σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα PISA 2009 στην Ελλάδα. Είναι αξιοσημείωτη η μεγάλη διαφοροποίηση των σχολείων στην Ελλάδα με βάση το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των μαθητών/τριών τους και η συσχέτισή του με την επίδοση στην κατανόηση κειμένου των μαθητών/τριών.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr