Αντιλήψεις για το επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης των διευθυντικών στελεχών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με το φύλο και την εμπειρία τους.

Αδάμος Αναστασίου

Περίληψη


Η συγκεκριμένη έρευνα επιχειρεί να καθορίσει αν υπάρχει σημαντική διαφορά στο αντιληπτό επίπεδο ικανοτήτων απόδοσης συνολικά των αρχάριων – μη έμπειρων διευθυντικών στελεχών του νομού Θεσσαλονίκης σε σχέση με το αντίστοιχο των έμπειρων, μεταξύ αντρών και γυναικών, αλλά και ξεχωριστά μεταξύ των αρχάριων και των έμπειρων ανδρών, καθώς επίσης και μεταξύ των αντίστοιχων αρχάριων και έμπειρων γυναικών. Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν μέσω ερωτηματολογίου αφορούν 412 διευθυντικά στελέχη (261 διευθυντές και 151 υποδιευθυντές). Με βάση τα αποτελέσματα, τα έμπειρα διευθυντικά στελέχη αισθάνονται πιο υψηλό το επίπεδο ικανοτήτων απόδοσής τους σε σχέση με τα αρχάρια, καθώς και οι άντρες σε σχέση με το αντίστοιχο των γυναικών. Ωστόσο, διακρίνεται σημαντική διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τον βαθμό επάρκειας μεταξύ αρχάριων αντρών και γυναικών, δεδομένο που δεν ισχύει για τον αντίστοιχο μεταξύ έμπειρων αντρών και γυναικών.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr