Αναζητώντας παιδαγωγικές πρακτικές για τη σχολική επιτυχία «όλων» των μαθητών: μια κοινωνιολογική προσέγγιση.

Άννα Ασημάκη, Δημήτρης Σακκούλης, Δημήτρης Βεργίδης

Περίληψη


Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζεται στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης και στοχεύει στη διερεύνηση των παιδαγωγικών πρακτικών που μετέρχονται οι εκπαιδευτικοί καθώς και την ανάδειξη αυτών που συμβάλλουν στην άμβλυνση του φαινομένου της σχολικής αποτυχίας. Στην έρευνα αξιοποιήθηκε το θεωρητικό πλαίσιο του B. Bernstein και, για την συλλογή των δεδομένων, εφαρμόσθηκε πολυμεθοδολογική προσέγγιση. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής αυτής έρευνας κατέδειξαν, ότι κυρίαρχη παιδαγωγική είναι η ορατή δια – ατομική παιδαγωγική πρακτική μετάδοσης. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί, για τη στήριξη των αδύνατων μαθητών, μετέρχονται στρατηγικές, που επιφέρουν μια επιπλέον διαστρωμάτωση στην ήδη διαστρωματίζουσα παιδαγωγική πρακτική.

Πλήρες Κείμενο:

PDF


Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλλελήνων, 38221, Βόλος τηλ: (24210)74883-2  e-mailvima@uth.gr