Σχετικά με τον ιστότοπο

Ο ιστότοπος (website) αναπτύσσεται από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου «3 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς την ακαδημαϊκή κοινότητα» της ενταγμένης στο ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013) Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ 304179 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε με παραμετροποίηση της πλατφόρμας ελεύθερου και ανοικτού κώδικα λογισμικού Open Journal Systems (OJS: http://pkp.sfu.ca/?q=ojs) και προσφέρεται σε δίγλωσσο περιβάλλον (ελληνικό-αγγλικό) με τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον γλωσσών. Μέσω του παρόντος ιστοτόπου παρέχεται προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και τα μέλη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος, η ψηφιακή υπηρεσία δημιουργίας και διαχείρισης περιβάλλοντος ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών περιοδικών.

Σχετικά με το Open Journals System 

   Terms of Use | Privacy Policy | Open Journal Systems | Copyright © www.lib.uth.gr