Υπηρεσία Διαχείρισης & Δημοσίευσης Ηλεκτρονικών Περιοδικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Η παρούσα υπηρεσία αναπτύσσεται από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου «3 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς την ακαδημαϊκή κοινότητα» της ενταγμένης στο ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013) Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ 304179 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε με παραμετροποίηση της πλατφόρμας ελεύθερου και ανοικτού κώδικα λογισμικού Open Journal Systems (OJS: http://pkp.sfu.ca/?q=ojs) και προσφέρεται σε δίγλωσσο περιβάλλον (ελληνικό-αγγλικό) με τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον γλωσσών. Η υπηρεσία έχει ως στόχο τη παροχή ψηφιακών εκδοτικών υπηρεσιών (digital publishing) που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και τα μέλη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος ώστε:
  • να μεταφέρουν επιστημονικά περιοδικά που ήδη εκδίδουν σε έντυπη μορφή σε ένα πλήρες και ανοικτής πρόσβασης διαδραστικό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης
  • να εκδώσουν νέα επιστημονικά περιοδικά σε ηλεκτρονική μορφή κάνοντας χρήση του παραπάνω συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης
Μέσα από προσωποποιημένη διεπαφή οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:
  • Δημιουργίας δικτυακού τόπου ηλεκτρονικού περιοδικού
  • Διαχείρισης και παραμετροποίησης όλων των διαδικασιών έκδοσης και διάθεσης του περιοδικού (συγκρότησης επιστημονικής επιτροπής, κατάθεση υπό δημοσίευση άρθρων, διαδικασία κρίσης, αυτόματη ειδοποίηση κριτών και συγγραφέων για διορθώσεις, αποδοχή ή απόρριψη των άρθρων κλπ.)
  • Δημιουργίας και δημοσίευσης του ηλεκτρονικού τεύχους
  • Δημιουργίας προσωποποιημένων υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες (συγγραφείς, απλοί αναγνώστες των άρθρων)

Εξειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ θα παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη στους παραπάνω εξουσιοδοτημένους χρήστες της πλατφόρμας.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών

Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών (ISSN 1105-1167) κυκλοφορεί τέσσερις φορές το χρόνο με την οικονομική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφείτε


   Terms of Use | Privacy Policy | Open Journal Systems | Copyright © www.lib.uth.gr